Google đổi logo

Google bất ngờ thay đổi logo

Chỉ 1 tháng sau khi thực hiện cuộc cải tổ lớn nhất trong lịch sử, Google bất ngờ thay đổi logo ...
Trang 1 / 212